Skład zarządu

 • Natalia Biedrzycka - prezes
 • Sergiusz Goliński
 • Gosia Lewińska
 • Małgosia Łopatowska

Z zarządem najlepiej kontaktować się przez adres email fify_zarzad@pg.gda.pl. Wiadomość wysłana na ten adres dojdzie do wszystkich członków zarządu.


Statut zmieniony na Walnym Zebraniu w dniu 20 XI 1992r.

STATUT STUDENCKIEGO KLUBU TURYSTYCZNEGO POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ "FIFY"
( na prawach koła PTTK )

§1

 1. SKT PG "FIFY" jest klubem turystycznym na prawach koła PTTK, zrzeszonym w Oddziale Studenckim PTTK w Gdańsku, ul.Siedlicka 4.
 2. Siedzibę Klubu stanowi pomieszczenie w budynku "Bratniak", należącym do Politechniki Gdańskiej oddane w użytkowanie bezpłatnie.CELE I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI
§ 2

 1. SKT PG "FIFY" ma za zadanie:
  1. propagowanie turystyki, głównie w środowisku studenckim
  2. reprezentacja środowiska studenckiego Politechniki Gdańskiej
  3. organizacja imprez turystycznych ogólnopolskich i regionalnych (obozy, rajdy, zloty itp.)
  4. organizacja Ogólnopolskiego Studenckiego Przeglądu Piosenki Turystycznej "BAZUNA"; impreza odbywa się cyklicznie co rok
  5. organizacja i prowadzenie kursów szkoleniowych, mających na celu zdobywanie i podwyższanie kwalifikacji oraz uprawnień turystycznych.
 2. W imprezach organizowanych przez Klub może uczestniczyć każdy.
 3. Środki na działalność Klubu mogą pochodzić z dofinansowania uczelni - Politechnika Gdańska - oraz sponsorów.
 4. Ze środków finansowych przeznaczonych na imprezę, a pochodzących z dofinansowań przez uczelnię, mogą korzystać tylko studenci tej uczelni.
 5. Klub nie posiada osobowości prawnej, a tym samym nie jest uprawniony do prowadzenia działalności dochodowej.CZŁONKOWIE
§ 3

 1. Członkiem SKT PG "FIFY" może być każdy.
 2. Za członka SKT PG "FIFY" uważana jest osoba, która aktywnie uczestniczy w działalności Klubu.WŁADZE KLUBU
§ 4

 1. Władzami Klubu są:
  1. Walne Zebranie
  2. Zarząd
  3. Prezes
  4. Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja władz Klubu trwa 1 rok.
 3. Wybór władz odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym, w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia.
 4. Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej ? ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania, jeżeli statut nie stanowi inaczej.
 5. Zarząd Klubu i Komisja Rewizyjna mają prawo dokooptować nowych członków na miejsca tych, którzy ustąpili w okresie kadencji. Liczba dokooptowanych członków danej władzy nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby składu pochodzącego z wyboru.A.WALNE ZEBRANIE KLUBU

§ 5

 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Klubu.
 2. Walne Zebranie Klubu zbiera się raz w roku dla przyjęcia sprawozdania Zarządu, dokonania wyboru władz Klubu oraz ustalenia kierunków działania na okres kadencji.
 3. W Walnym Zebraniu Klubu udział biorą :
  1. z głosem decydującym: uprawnieni członkowie Klubu
  2. z głosem doradczym: przedstawiciele władz nadrzędnych, członkowie honorowi i osoby zaproszone.
 4. Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu. O terminie i porządku obrad Zarząd Klubu zawiadamia członków co najmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania.B. ZARZĄD KLUBU

§ 6

 1. Zarząd Klubu kieruje bieżącą działalnością Klubu w okresie między Zebraniami Walnymi i ponosi za nią odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Klubu i innymi władzami nadrzędnymi.
 2. Do zakresu działania Zarządu należy:
  1. wykonywanie uchwał władz nadrzędnych oraz Walnego Zebrania Klubu
  2. uchwalenie planów działania i projektu budżetu Klubu
  3. zarządzanie funduszami i majątkiem w granicach budżetu zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zarząd Główny
  4. reprezentowanie PTTK na terenie swego działania
  5. organizowanie i ułatwianie członkom oraz innym osobom, pozostającym w zasięgu działalności Klubu, uprawiania turystyki i działalności krajoznawczej we wszystkich ich formach
  6. organizowanie kształcenia członków w zakresie wiedzy i umiejętności turystycznych według zasad ustalonych przez Zarząd Główny
  7. propagowanie turystyki, krajoznastwa, ochrony przyrody i zabytków kultury
  8. czuwanie nad wykonywaniem obowiązków statutowych przez członków
  9. szerzenie kultury uprawiania turystyki i wypoczynku
  10. składanie sprawozdań z działalności Klubu Walnemu Zebraniu Klubu oraz władzom Oddziału.

§ 7

 1. Zarząd Klubu składa się z 3-20 członków wybranych przez Walne Zebranie Klubu.
 2. 51% składu Zarządu muszą stanowić studenci, absolwenci lub pracownicy Politechniki Gdańskiej.
 3. Zarząd Klubu wybiera ze swego grona: wiceprezesa, a także może wybrać sekretarza i skarbnika. W zarządach liczących powyżej 10 osób może być powoływane prezydium.
 4. Prezydium kieruje działalnością klubu w okresie między posiedzeniami Zarządu w okresie ustalonym przez Zarząd Klubu z wyjątkiem:
  1. zwoływania Walnego Zebrania Klubu
  2. uchwalania planów działania i projektu budżetuC. PREZES KLUBU

§ 8

 1. Prezesa Klubu wybiera Walne Zebranie Klubu.
 2. Prezesem SKT PG "FIFY" może zostać jedynie członek Klubu, będący studentem Politechniki Gdańskiej.
 3. Prezes:
  1. kieruje działalnością Zarządu Klubu
  2. reprezentuje Zarząd Klubu w przerwach pomiędzy zebraniami Zarządu.D. KOMISJA REWIZYJNA KLUBU

§ 9

 1. Komisja Rewizyjna Klubu składa się z 2-5 osób wybranych przez Walne Zebranie Klubu.
 2. Komisja Rewizyjna Klubu wybiera ze swego grona prezesa i wiceprezesa.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej Klubu nie mogą być członkami Zarządu.

§ 10

 1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Klubu należy:
  1. kontrolowanie całokształtu działalności Klubu ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej
  2. składanie Zarządowi Klubu uwag o wykonaniu budżetu i o wynikach przeprowadzonych kontroli
  3. składania Walnemu Zebraniu Klubu sprawozdań ze swej działalności oraz stawianie wniosków w sprawie absolutorium dla Zarządu Klubu.

§ 11

 1. Na prawach koła mogą być powoływane kluby działające w wybranych dziedzinach turystyki i krajoznawstwa lub w szkołach.
 2. Wszystkie postanowienia statutu dotyczące Koła stosuje się do klubu.